Amatör Sporculara yapılan sponsorluk harcamaları Hk.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü

 TARİH   :   28.03.2011

SAYI : B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-61
KONU : Amatör Sporculara yapılan sponsorluk harcamaları Hk.

İLGİ: …

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, eşinizin lisanslı sporcu olduğunu ve amatör olarak … Motor Sporları Kulübünde faaliyet gösterdiğini belirterek eşinize sponsor olup olamayacağınız ve sponsorluk harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamenizde indirim konusu yapılmasının mümkün olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 193 sayılı GVK.nun 89. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde;

“Beyan edilen gelirin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5’ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının”,
aynı maddenin (2) numaralı bendinde;

“Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği”
Hüküm altına alınmıştır.

Anılan maddenin (8) numaralı bendinde ise;

“3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.06.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamının, profesyonel spor dalları için % 50’sinin gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği”
Hükme bağlanmıştır.

Sponsorluk uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Buna göre, gerçek ve tüzel kişiler, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine veya sporculara, spor tesisleri ile faaliyetlerine ilişkin olarak anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde sponsor olabileceklerdir.

Söz konusu Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 numaralı maddesinde;

“Sponsorluk, Bu yönetmelik kapsamındaki alanlara gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulmasını ifade eder.”
Şeklinde tanımlanmıştır.

Bu çerçevede, GVK.nun 89. maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, mükelleflerin eş ve çocuklarına ilişkin yaptıkları hangi harcamaların gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceğinin tahdidi olarak sayılmış olması ve … Motor Sporları Kulübünde amatör sporcu olarak faaliyet gösteren eşinize yapmış olduğunuz sponsorluk harcamalarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde belirtilen ticari fayda sağlama ya da sosyal sorumluluklarınızı yerine getirme amacı kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmaması nedeniyle, söz konusu sponsorluk harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamenizde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.