Sorumlu sıfatı ile beyan edilecek kira tevkifatında vergiyi doğuran olay.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-58-370

27/08/2011

Konu

:

Sorumlu sıfatı ile beyan edilecek kira tevkifatında vergiyi doğuran olay.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir okula ait kantini Okul Aile Birliğinden kiraladığınız, kirayı sözleşmede belirtilen tarihlerde ödeyemediğiniz ve birikmiş kiraların toplamını defaten ödediğiniz belirtilerek, sözleşmede yer almakla birlikte ödeme yapılamayan aylar için sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesi  verme zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı, kiranın tamamının defaten ödendiği dönem için beyanname verilmesinin yeterli olup olmayacağı hakkında görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

– 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan mal ve hakların kiralanması işlemlerinin verginin konusunu oluşturduğu,

– 9 uncu maddesinde, Maliye Bakanlığının gerekli görülen hallerde, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutulabileceği,

-“Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi” başlıklı 10 uncu maddesinin (a) bendinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılması ile; (b) bendinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura ve benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi ile; (c) bendinde ise kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olayın meydana geldiği,

-41/1 inci maddesinde, mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların KDV beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24 üncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları,

hükme bağlanmıştır. Read more “Sorumlu sıfatı ile beyan edilecek kira tevkifatında vergiyi doğuran olay.”