6770 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ

6770 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 17 Ocak 2017 tarihinde yasalaştırdığı 6770 sayılıTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” aşağıdaki düzenlemeleri kapsamaktadır.

  • Yatırım Teşvik Belgesinin KDV İstisnası Kapsamı Genişletilmiştir.

Kabul edilen Torba Kanun’un 8. Maddesi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13 maddesi (d) fıkrasının kapsamını genişletmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflerin belge kapsamındaki makine, teçhizat alımlarının yanı sıra yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralanma hizmeti alımları, katma değer vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.

  • Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Taşınmaz Satışları KDV İstisnası Kapsamındadır.

Kabul edilen Torba Kanun’un 9.maddesi ile Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin taşınmaz satışları 3065 sayılı Kanun 17. Maddesinde yapılan değişiklik ile KDV İstisnası kapsamına alınmıştır.

Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin taşınmaz satışlarında katma değer vergisi hesaplanmayacaktır. Kanun kapsamında yürürlüğe giren uygulama geçmiş işlemleri de etkilemekte olup geçmişe yönelik katma değer vergisine ilişkin tarh işlemi yapılamayacak, açılmış davalardan ise feragat ile vazgeçilecektir.

Kabul edilen Kanun’un 10.maddesi ise 3065 sayılı Kanun’a Geçici 36. Maddeyi eklemiştir. Bu düzenleme ile belediyelerin ve il özel idarelerinin geçmişte gerçekleşen taşınmaz satışından doğan katma değer vergisi, beyan edilmiş olduğu halde hazineye ödenmemesi durumunda, taşınmazları satın alanlara iade edilemeyecektir.

  • İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yeni KDV İade Uygulaması

3065 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 37.madde ile ;

Asgari 50 Milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen işlerde, 2017 yılı özelinde uygulanmak üzere, 2017 yılında inşaat işleri nedeniyle altı aylık dilimlerde yüklenilen ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı ayı takip eden bir yıl içinde iade edilecektir.

50 Milyon TL tutarından daha düşük sabit yatırımlarda ise yüklenilen ancak indirim konusu yapılamayan katma değer vergisi ise ertesi yıl iade edilecektir.

Teşvik belgesine konu olan yatırımın tamamlanamaması durumunda ise iade edilen tutarlar vergi ziyai cezası ile birlikte iade tarihinden itibaren gecikmez faizi uygulanarak tahsil edilecektir.

  • İndirimli Kurumlar Vergisi ve Yatırıma Katkı Oranları Münhasıran 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir.

Read more “6770 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ”