SEÇİM ÖNCESİ VERGİ MÜKELLEFLERİNE VERGİ KOLAYLIKLARI

BKK 2018/11674 – Özet (KAYNAK:TURMOB)

• İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti olarak yapılan ödemelerin, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere gelir vergisinden istisna tutulmasına ilişkin %15 sınırının %50’ye çıkarılması,

• Bazı alkollü içkilere ilişkin ÖTV asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmesi,

• Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere; 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makina ve teçhizat listesinin belirlenmesi,

• Gayrimenkullerin ivaz karşılığında beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı ödenmesi gereken “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı 31/10/2018 tarihine kadar “binde 15” olarak belirlenmesi

• Teslimi %18 oranında KDV’ye tabi olan konutların 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde uygulanacak KDV oranın %8’e düşürülmesi yönünde düzenleme yapıldı.

5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/4/2018 tarihli 2018/11674 sayılı BKKile,

— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oranının belirlenmesi

— 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 30 uncu maddesi ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39 uncu maddesi kapsamına giren ve sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere iktisap edilecek makina ve teçhizatların belirlenmesi

— Bazı tapu işlemlerinden alınacak harç nispetinin yeniden düzenlenmesi

— Bazı malların katma değer vergisi oranları yeniden tespit edilmesi

— Bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespiti yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

Read more “SEÇİM ÖNCESİ VERGİ MÜKELLEFLERİNE VERGİ KOLAYLIKLARI”