TAŞINMAZ VARLIKLARI DEĞERLEME FIRSATI

Bilançoya tabi firmaların aktiflerine kayıtlı taşınmaz varlıkların yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesi amacıyla çıkarılan yasadan yararlanılması sonucu bilanço aktif yapısının iyileştirilmesi mümkündür. Bunun sonucu i-)ihaleye giriş rasyolarında belirgin düzelmeler, ii-)banka kredibilitesinde gözle görülür iyileşmeler, iii-)varlıkların elden çıkarılması durumunda maliyet bedelleri olarak yeniden değerleme yoluyla artırılmış maliyet bedellerinin dikkate alınması sonucu vergi yüklerinde iyileşmeler sağlamak mümkün olacaktır. Yazımızda reel sektörde fazla üzerinde durulmayan bu konuda açıklayıcı kısa bilgiler sunmaya çalışacağız.

16/5/2018 tarih ve 7144 sayılı kanunun 5. Maddesi ile 2013 sayılı Vergi Usul Kanununa Geçici 31.Madde eklenmiştir. Yasa hükmüne göre “Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri(finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ile bu Kanunun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlarını(sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazlar hariç) 30/9/2018 tarihine kadar(belirli) şartlarla yeniden değerleyebilirler.”

Değerleme sırasında dikkate alınacak hususlar:

-yeniden değerlemede varlıkların kayıtlı değerleri esas alınacaktır.

-Yeniden değerleme oranı ve YI-ÜFE oranlaması dikkate alınacak

-Değer artışları bilanço pasifinde özel fon hesabında tutulacak

-Özel fon hesabında tutulan değerin %5’i değerlemenin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25.günü akşamına kadar bir beyanname ile GV-KV yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilerek aynı sürede ödenir. Ödenen vergi gider yazılamaz.

-Özel fon hesabı sermaye artışı dışında işletmeden çekilemez. Çekilen kısım vergiye tabi tutulur.

-Özel fon Taşınmazların satışında oluşacak kazancın tespitinde dikkate alınmaz

-Enflasyon düzeltmesi uygulaması gündeme geldiğinde söz konusu özel fon sermayeden düşülmek suretiyle enflasyon düzeltmesi yapılır. Read more “TAŞINMAZ VARLIKLARI DEĞERLEME FIRSATI”