TAŞINMAZ VARLIKLARI DEĞERLEME FIRSATI

Bilançoya tabi firmaların aktiflerine kayıtlı taşınmaz varlıkların yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesi amacıyla çıkarılan yasadan yararlanılması sonucu bilanço aktif yapısının iyileştirilmesi mümkündür. Bunun sonucu i-)ihaleye giriş rasyolarında belirgin düzelmeler, ii-)banka kredibilitesinde gözle görülür iyileşmeler, iii-)varlıkların elden çıkarılması durumunda maliyet bedelleri olarak yeniden değerleme yoluyla artırılmış maliyet bedellerinin dikkate alınması sonucu vergi yüklerinde iyileşmeler sağlamak mümkün olacaktır. Yazımızda reel sektörde fazla üzerinde durulmayan bu konuda açıklayıcı kısa bilgiler sunmaya çalışacağız.

16/5/2018 tarih ve 7144 sayılı kanunun 5. Maddesi ile 2013 sayılı Vergi Usul Kanununa Geçici 31.Madde eklenmiştir. Yasa hükmüne göre “Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri(finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ile bu Kanunun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlarını(sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazlar hariç) 30/9/2018 tarihine kadar(belirli) şartlarla yeniden değerleyebilirler.”

Değerleme sırasında dikkate alınacak hususlar:

-yeniden değerlemede varlıkların kayıtlı değerleri esas alınacaktır.

-Yeniden değerleme oranı ve YI-ÜFE oranlaması dikkate alınacak

-Değer artışları bilanço pasifinde özel fon hesabında tutulacak

-Özel fon hesabında tutulan değerin %5’i değerlemenin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25.günü akşamına kadar bir beyanname ile GV-KV yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilerek aynı sürede ödenir. Ödenen vergi gider yazılamaz.

-Özel fon hesabı sermaye artışı dışında işletmeden çekilemez. Çekilen kısım vergiye tabi tutulur.

-Özel fon Taşınmazların satışında oluşacak kazancın tespitinde dikkate alınmaz

-Enflasyon düzeltmesi uygulaması gündeme geldiğinde söz konusu özel fon sermayeden düşülmek suretiyle enflasyon düzeltmesi yapılır.

Örnek verecek olursak; firmanın Eylül 2010 yılında yatırım amaçlı olarak 3.000.000,00 TL bedelle satın aldığı gayrimenkulü bulunmaktadır. Bu gayrimenkul için 420.000,00 TL Birikmiş amortisman bulunmaktadır. Bu gayrimenkulü değerlediğimizde yeni değeri ((Eylül 2010 Yİ-ÜFE) 341,88 / (Nisan 2018 Yİ-ÜFE) 174,67 = 1,9573* 3.000.000,00 = ) 5.871.872,67 TL olup değer artışı 2.871.872,67 TL dir. Yeniden değerlenmiş amortismanı (420.000,00 * 1,9573=) 822.066,00 TL olmaktadır hesaplanan amortisman artışı ise 402.066,00 TL dir. Özel fon hesabına yazılacak tutar ise 2.469.806,67 TL dir. Bu tutar üzerinden % oranında hesaplanan 123.490,34 TL verginin beyan edilmesi gerekecektir.

Bu durumda

-söz konusu gayrimenkulün yeni değeri üzerinden amortisman ayrılmaya devam edilecektir. Ancak Gayrimenkulün 2018 Kasım ayında 8.000.000,00 TL bedelle satıldığı varsayıldığında satış kazancı 5 milyon lira kazan üzerinden KV hesaplanmak yerine yaklaşık olarak 2,1 milyon lira üzerinden KV hesaplanacaktır KV avantajı 638.000,00 lira olup %5 oranında ödenen vergiyi bu hesaptan çıkarırsanız net avantaj yaklaşık 515.500,00 Liradır.

Sonuç olarak her bakımdan firmaların yararına olan 7144 sayılı kanunun 5.maddesi ile VUK’na eklenen geçici 31.madde hükümlerinden yararlanmak için 31/9/2018 tarihine kadar müracaatta bulunulmasını tavsiye etmekteyiz. 09-08-2018

HAYDAR ÇAMALAN

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

6 thoughts on “TAŞINMAZ VARLIKLARI DEĞERLEME FIRSATI

  1. Geri bildirim: sildenafil citrate 50mg
  2. Geri bildirim: cialis 5mg
  3. Geri bildirim: cialis special 5mg 30
  4. Geri bildirim: 25mg viagra
  5. Geri bildirim: order viagra online us

Comments are closed.