Gümrük Kanununun 238. madde hükmünün uygulanması

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü-Dahilde İşleme Dairesi
Sayı :41208501-010.06.01
Konu :DIR kapsamında 238 nci mad. uyg. hak.
16.03.2016 / 14615267
DAĞITIM


Bakanlığımıza intikal eden olaylardan dahilde işleme rejiminin ihlal edilmesi durumunda Gümrük Kanununun 238 nci maddesi uyarınca uygulanacak müeyyidenin belirlenmesi ile ilgili olarak tereddütlerin yaşandığı ve anılan maddenin 1 nci fıkrasında yer alan “dahilde işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde” ifadesinde geçen rejimce izin verilen yerlerin neresi olduğu ve tespitin ne şekilde yapılacağıhususunda gümrük idarelerince yapılan işlemlerde farklılık olduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninin müeyyideli kapatılması durumunda, anılan madde hükmünün uygulanması ile ilgili olarak aşağıda belirtildiği şekilde işlem tesis edilecektir.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninin müeyyideli kapatılmasıhalinde, belge/izin kapsamı eşyanın ithal edildiği şekliyle ya da işleme faaliyetine tabi tutulmuş haliyle ilgili mevzuat tarafından izin verilen yerlerde olup olmadığına ilişkin tespitlerde; izin verilen yerler olarak firmanın üretim yeri, fabrika ve depoları gibi belge/izin sahibi firma adına ve/veya yan sanayici adına kayıtlı yerlerin esas alınması gerekmektedir.

Gümrük idaresince en az bir gümrük müdür yardımcısı başkanlığında oluşturulacak heyet marifetiyle, rejim kapsamında ithal edilen eşyanın ithal edildiği şekliyle yada işleme faaliyetine tabi tutulmuş ise bu haliyle GTİP, teknik özellik ve ticari kalite bakımından belgede/izinde öngörülen eşya ile aynı olup olmadığına ilişkin tespitin yapılması gerekmektedir.

Gerek duyulması halinde, firmanın muhasebe kayıtlarından da kontrol yapılmak suretiyle ithal edilen eşyanın ithal edildiği şekliyle yada işleme faaliyetine tabi tutulmuş ise bu haliyle firma stoklarında olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılması mümkün bulunmaktadır.

Heyet marifetiyle bu tespitlerin yapılmasının mümkün bulunmamasıhalinde, ilgili gümrük idaresince eşyanın türüne göre tahlil veya ekspertiz raporu istenmek suretiyle bu tespitlerin yapılması yoluna gidilir.

Bahse konu tespitlerin yapılması durumunda ithal eşyasının gümrük vergilerinin iki katı tutarında para cezası uygulanır.

Ancak, ithali yapılan eşyanın ithal edildiği şekliyle yada işlem görmüşürün olarak izin verilen yerlerde olmadığının tespit edilmesi halinde Gümrük Kanununun 238 nci maddesi uyarınca gümrüklenmiş değerin iki katı tutarında para cezası tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.