ihraç kayıtlı malların satışının ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yerine getirilip getirilemeyeceği

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

FİNANSAL PİYASALAR VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı     : E-37518347-045.99-1304383

Konu    : 2008-32/34 sayılı Tebliğ hk.

23.06.2022

İlgi        : 06.06.2022 tarihli yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınızda, mevzuatımızda son dönemde gerçekleşen değişiklik çerçevesinde ihraç kayıtlı malların satışının ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yerine getirilip getirilemeyeceğine ilişkin görüş talebinde bulunulmaktadır.

Bilindiği üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesi ile döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler düzenlenmiş olup; maddenin yedinci fıkrası “Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; aşağıda belirtilenler dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşı_macılık dahil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz•cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

a)Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri,

b)İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,

c)Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet     sözleşmeleri,                                                                         ;

ç) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan, yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurt dışında sonlanan hizmet sözleşmeleri…”

şeklinde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinde belirtilen ve istisnalar kapsamına giren hizmet sözleşmeleri ile ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapılmadığından, istisna kapsamındaki hizmet sözleşmelerinde ödemelerin döviz cinsi_nden yapılması mümkündür.

Öte yandan, anılan fıkranın (b) bendindeki ifade ile, ihracat, transit ticaret. ihracat sayılan satış ve teslimlere ilişkin hizmet sözleşmeleri ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri kastedilmektedir. Dolayısıyla, yürürlükteki mevzuat uyarınca Türkiye’de yerleşikler arasında gerçekleştirilen ihraç kayıtlı satışların menkul alım satımı olarak değerlendirilmesi nedeniyle söz  konusu    satışlara     ilişkin    ödemelerin    döviz    cinsinden    yapılması     ve       kabul edilmesi mümkün    olmamakla     birlikte, anılan konu Bakanlığımızca değerlendirilen başlıklar arasında yer almaktadır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.