Konsinye olarak gönderilen mallar için ayrı bir sevk irsaliyesi kullanılıp kullanılamayacağı hk.

 T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)
 
 TARİH:31.07.2012
SAYI:B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[230-…-9067]-785
KONU:Konsinye olarak gönderilen mallar için ayrı bir sevk irsaliyesi kullanılıp kullanılamayacağı hk.

İLGİ: …

İlgi özelge talep formunuzda; yurt içinden veya yurt dışından temin ettiğiniz tıbbi malzemeleri özel veya kamu kurumu hastanelerine konsinye olarak bıraktığınızı, ilgili kurumların kendilerine bırakılan malzemeleri kullanmaları durumunda tarafınıza bilgi verildiği ve bu bildirim üzerine de kullanılan söz konusu tıbbi malzemeler için aynı gün faturalarının düzenlendiği, ancak, konsinye olarak hastanelere bırakılan mallara ilişkin olarak günlük kullandığınız sevk irsaliyelerinden farklı olarak ayrı bir sevk irsaliyesi bastırmak istediğinizi ve bu irsaliye üzerinde “Konsinye Malzemedir” veya “Konsinye İrsaliye” ibarelerinin yer alacağı belirtilerek, vergi mevzuatı açısından bunun mümkün olup olamayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

213 sayılı VUK.nun 229. maddesinde; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış olup, aynı Kanunun 231. maddesinin beşinci fıkrasında ise; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanunun 230. maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendinde, satılan malların alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Anılan bent hükmünden anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi; ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belgedir.

Diğer taraftan, konsinye işlemi, bir işletmenin daha önceden tespit edilen bir fiyatla ya da günün koşullarına göre satılmak üzere diğer bir işletmeye mal göndermesi işlemi olarak tanımlanmakta olup, ilgi dilekçenizde yer verilen işlemin konsinye satış işlemi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, malzeme tesliminin resmi sağlık kurumlarına yapılması ve şartnamede ödemelerin kullanılan malzeme üzerinden yapılacağına ilişkin hüküm bulunması şartıyla,

  • Şirketinizce toplam malzeme miktarını içeren sevk irsaliyesi ile malzemelerin teslimatının hastane ambarına yapılması, 
  • Net kullanılan malzeme miktarının belirlenip Vergi Usul Kanununda belirtilen yedi günlük süreyi geçmemek üzere şirketinizce faturanın düzenlenmesi, teslim edilen malzeme miktarı ile kullanılan malzeme arasında fark bulunması halinde gerekli açıklamanın fatura üzerinde yapılması, 
  • Teslim edildiği halde kullanılmaması sebebiyle faturası düzenlenmeyen malzemenin kullanılmasından sonra söz konusu malzeme için düzenlenecek faturanın bunların sevkinde düzenlenen sevk irsaliyesi ile ilişkilendirilmesi

mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.