Yurt dışında düzenlenen fuar için gönderilen mallar ile bedelsiz olarak gönderilen eşantiyonların KDV karşısındaki durumu hk.

 T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)
 
 TARİH:07.01.2015
SAYI:84974990-130[11-2011/48]-11
KONU:Yurt dışında düzenlenen fuar için gönderilen mallar ile bedelsiz olarak gönderilen eşantiyonların KDV karşısındaki durumu hk.

İLGİ: …

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile Kazakistan’da düzenlenen bir fuara katıldığınızı belirterek, fuara teşhir amaçlı gönderilen mallar ile bedelsiz olarak gönderilen eşantiyonların katma değer vergisi karşısındaki durumuna ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun,

1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

2 nci maddesinde; teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

11/1-a maddesinde; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin işlemlerin katma değer vergisinden istisna tutulacağı,

12 nci maddesinde ise; bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şartlarının birlikte aranacağı,

hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, İhracat Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde;

“(1) Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Müsteşarlık tarafından belirlenir.

(2) Uluslararası ticari fuarlara ve sergilere gerek ülkemizi temsilen ulusal düzeyde gerekse bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer gibi etkinliklere kişi veya kuruluşlarca gönderilecek bedelli veya bedelsiz malların yurt dışına çıkışıyla ilgili başvurular doğrudan ilgili gümrük idarelerine yapılır. Gümrük idareleri söz konusu malların yurt dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır.

(3) Gümrük idareleri, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt dışına çıkışına izin verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mallar (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı fuar/sergi hariç) ile ilgili gümrük beyannamelerinin onaylı bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren, en geç on beş gün içinde firmanın beyan ettiği ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir.

(4) Uluslararası ticari fuar ve sergilerde sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılan malların kesin satışına ilişkin talepler, geçici çıkışa esas gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmasını müteakip gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

(5) Gümrük idareleri, özel organizatör kuruluşların ülkemizi temsilen ulusal düzeyde katılacağı ticari nitelikli fuarlarda ve sergilerde, yürürlükteki Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin Tebliğ hükümleri gereğince, organizatör kuruluşa Müsteşarlıkça (ihracat Genel Müdürlüğü) verilmiş olan “Yeterlilik Belgesi” veya “Geçici Yeterlilik Belgesi” (kamu ve meslek kuruluşları ile vakıflarca düzenlenen fuarlarda bahse konu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili fuarın ulusal katılım organizasyonunun söz konusu kuruluşça yapılmasının onaylandığını gösterir uygunluk yazısını ararlar.

(6) Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan diğer talepler Müsteşarlıkça incelenip sonuçlandırılır.”

açıklamalarına yer verilmiştir

Yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kazakistan’da düzenlenen fuara mal gönderilmesi bu mallar üzerindeki tasarruf hakkı devredilmediğinden ihracat teslimi olarak kabul edilmeyecektir. Ancak fuara gönderdiğiniz malların, bu yerlerde satılması halinde mal ihracatı kapsamında işlem tesis edilebilecek ve ihracat istisnası malların yurt dışı edildiği tarihte değil, kesin satışın yapıldığı tarihte uygulanacaktır.

Ayrıca, mülga 50 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (KDV Genel Uygulama Tebliğinin I-B/10.2.) promosyon ürünlerinin katma değer vergisi karşısındaki durumunu düzenleyen “A/2-Eşantiyon veya Numune Mallar Verilmesi” başlıklı bölümünde;

gerek numune, gerekse eşantiyon adı altında teslim edilen malların;

  • Ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması, 
  • Ayrıca bir satışa konu olmayacak şekilde verilmesi,

hallerinde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

Bu şartlara ilaveten, numune malların firmanın ünvanı ve para ile satılmayacağını belirten bir şerhi taşıması gerekmektedir.

İşletmenin iktisadi faaliyetini yaygınlaştırmaya ve tanıtmaya yönelik olarak verilen bu mallar için yüklenilen vergiler, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, yukarıda belirtilen şartlara uygun bir şekilde verilen numune ve eşantiyon malların tesliminde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.