MATRAH ARTIRIMINDA SONLARA DOĞRU(*)

7143 sayılı kanunla bir kere daha gündeme gelen MATRAH ARTIRIMI- VERGİ ARTIRIMI düzenlemesinde sonlara doğru gelinmektedir. Ancak bilindiği gibi aynı kanunun borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri 27 gün uzatılarak 27/8/2018 tarihine kadar uzatılmıştır. MATRAH ARTIRIMI hükümlerinde de benzer bir uzatma olmazsa başvuru süresi 31/8/2018 tarihinde dolmaktadır. Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin son günlere kalmadan müracaat etmelerinde fayda bulunmaktadır

7143 sayılı kanunun matrah/vergi artırımına ilişkin hükümlerinden Gelir Vergi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve GV/KV Stopaj Vergileri ile 2013-2017 yılları arasında muhatap olan mükellefler yararlanmaktadır. Kanunda yazılı usul ve esaslara uygun olarak matrah/vergi artımında bulunan mükelleflere vergi idaresi tarafından VERGİ İNCELEMESİ tarhiyat uygulamalarına gidilmeyeceği yasal teminat altına alınmaktadır.

GV/KV/KDV MATRAH ARTIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

Matrah/Vergi Artırımı hesaplama tablosu şu şekildedir. Asgari Artırım Tutarı (TL)

YIL Matrah Artırım Oranları KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İşletme Hesabına Göre Defter Tutan Mükellefler Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler ile Serbest Meslek Erbabı Sadece Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Mükellefleri Diğer Gelir Unsurları* Nedeniyle Beyanname Veren Mükellefler Oranları Vergi Oranı KDV VERGİ ARTIM ORANLARI
2013 % 35 36.190 12.279 18.095 1.810 3.619 12.279 % 20 %3,5
2014 % 30 38.323 12.783 19.155 1.916 3.831 12.783 %3
2015 % 25 40.701 13.558 20.344 2.034 4.069 13.558 %2,5
2016 % 20 43.260 14.424 21.636 2.164 4.327 14.424 %2
2017 % 15 49.037 16.350 24.525 2.453 4.905 16.350 %1,5

* Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar.

Artırılan matrah tutarları kanunda belirtilen asgari matrah tutarlarından düşük olmayacaktır. Matrah artırımında bulunulan yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini süresinde vermiş, bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergisini (damga vergisi de dâhil) zamanında ödemiş ve bu kanunun birikmiş borçlar ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanmamış uyumlu mükellefler için gelir/kurumlar vergisi matrah artırımında uygulanacak vergi oranı %15 olacaktır.

Katma değer vergisi mükelleflerine, ilgili yıllarda her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerdeki “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarların yıllık toplamı üzerinden yukarıdaki tabloda belirtilen artırım oranlarından az olmamak üzere hesaplanan KDV’yi artırmaları ve süresinde ödemeleri halinde, KDV için vergi incelemesi ve tarhiyatıyapılmayacaktır. İlgili yıllarda hiç beyanname vermemiş ya da en fazla iki dönem için KDV beyannamesi vermiş olan mükellefler, artırdıkları gelir veya kurumlar vergisi matrah tutarı üzerinden %18 oranında hesaplanacak KDV’yi, belirtilen süre ve şekilde ödemeleri hâlinde, KDV artırım hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

GELİR/KURUMLAR STOPAJ VERGİSİ ARTIRIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

Mükelleflerin 2013-2017 yıllarında beyan ettikleri,

  • Ücret ödemeleri,
  • Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler,
  • Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler,
  • Kira ödemeleri,
  • Çiftçilere yapılan ödemeler,
  • Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler

üzerinden tevkif ederek beyan ettikleri gelir (stopaj) vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırarak ödemeleri halinde bu vergi için vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

  • Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla verilen bildirimler için damga vergisi alınmayacaktır.
  • Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak ve tahsil olunmayacaktır.
  • Matrah ve vergi artırımına ilişkin ödenecek tutarlar, süresinde ödenmediği takdirde vade tarihi 30 Eylül 2018 olarak kabul edilecek ve aylık % 1,40 oranında gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir. Ancak bu durumda mükellefler matrah ve vergi artırımı yaptıkları dönemler için artırım hükümlerinden yararlanamayacaktır.
  • Matrah ve vergi artırımı dolayısıyla ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır.

Sonuç olarak yukarıda özetlenmeye çalışılan 7143 sayılı kanunun matrah/vergi artırımı hükümlerinden yararlanmak için son gün (eğer uzatma olmaz ise) 31/8/2018 tarihidir. Vergi idaresi ile el sıkışıp geçmiş hesapları kapatarak yeni bir sayfa açmak için değerlendirilmesi gereken düzenlemelerdir.09-08-2018

 

HAYDAR ÇAMALAN

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

 

 

(*)Bu yazının hazırlanmasında Gelir İdaresi Başkanlığı broşürlerinden yararlanılmıştır.