Yeniden değerleme oranı-Gecikme Faizi

 T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /60

Konusu       :Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi     :19/07/2022
Sayısı    :KVK-60 / 2022-2 / Yatırım İndirimi – 46
İlgili olduğu maddeler           :Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/AGelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri   :Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 61,12 (yüzde altmışbir virgül oniki) olarak tespit edilmiştir.

 Duyurulur.

GECİKME FAİZİ

21/07/2022 tarih 31899 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6183 sayılı kanunun 51.maddesi uyarınca hesaplanan aylık gecikme faizi oranı %2,5 olarak belirlenmiştir.